Author:
Azykova,E.K.
Year:
1971
Title:
The vegetation and climate devolopment of Issyk-Kul Basin in the Late Pliocene and Pleistocene. (In: Dispersed Remains of Plant Fossils of Kirghizia.V.G.Korolev, editor)
Foreign title:
Razvitie Rastitel'nosti i klimata Issyk-Kul'Skoi Kotloviny v Pozdnem Pliotsene i Pleistotsene. (In: Dispernye Ostatki Iskopaemykh Rastenii Kirghizia. V.G.Korolev,editor)
Reference:
Azykova,E.K. (1971) The vegetation and climate devolopment of Issyk-Kul Basin in the Late Pliocene and Pleistocene. (In: Dispersed Remains of Plant Fossils of Kirghizia.V.G.Korolev, editor) [ Razvitie Rastitel'nosti i klimata Issyk-Kul'Skoi Kotloviny v Pozdnem Pliotsene i Pleistotsene. (In: Dispernye Ostatki Iskopaemykh Rastenii Kirghizia. V.G.Korolev,editor) ] Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni,Geologicheskii Instityt, Akademiya Nauk Kirghizian SSR P. 106- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Alnus Alnus USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Artemisia Artemisia USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Carpinus Carpinus USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Corylus Corylus USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Cyperaceae Cyperaceae USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Ephedra Ephedra USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Ericales Ericales USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Gramineae Gramineae USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Hippophae Hippophae rhamnoides USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Juglans Juglans USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene
Juniperus Juniperus USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Lonicera Lonicera USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Nitraria Nitraria USSR(Kirghiz SSR) Pleistocene
Picea Picea USSR(Kirghiz SSR) Late Pliocene Pleistocene