Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pelletieria Pelletieria USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Phlebopteris Phlebopteris USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Phlebopteris Phlebopteris USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Picea Picea USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Picea Picea USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites notensis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites notensis USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites trichopapillosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites trichopapillosus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pinaceae Pinaceae USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Pinaceae Pinaceae USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Pinus Pinus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Pinus Pinus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Podocarpaceae Podocarpaceae USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Podocarpaceae Podocarpaceae USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Podozamitaceae Podozamitaceae USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Podozamitaceae Podozamitaceae USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian