Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lygodium Lygodium grossetuberculatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium grossetuberculatum USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium japoniciforme USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium japoniciforme USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium mirabile USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium mirabile USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium multituberculatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium multituberculatum USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium sp USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Lygodium Lygodium sp USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Lygodium Lygodium subsimplex USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium subsimplex USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Ophioglossumsporites Ophioglossumsporites multifoveolatum USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Ophioglossumsporites Ophioglossumsporites multifoveolatum USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Ophioglossumsporites Ophioglossumsporites senomanicus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Ophioglossumsporites Ophioglossumsporites senomanicus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Pelletieria Pelletieria USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian