Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lycopodium Lycopodium marginatum USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Lycopodium Lycopodium perplicatum USSR(Moldavian SSR) Late Kimmeridgian
Lycopodium Lycopodium perplicatum USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Lycopodium Lycopodium subrotundum USSR(Moldavian SSR) Late Kimmeridgian
Lycopodium Lycopodium subrotundum USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Lygodium Lygodium asper USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium asper USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium bellum USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium bellum USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium crispaeformis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium crispaeformis USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium gibberulum USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium gibberulum USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Lygodium Lygodium granulatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium granulatum USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian