Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cicatricosisporites Cicatricosisporites mediostriatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites mediostriatus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minor USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minor USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minutaestriatus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites minutaestriatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites pseudotripartitus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites pseudotripartitus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites tersus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites tersus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites tricostatus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites tricostatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Classopollis Classopollis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Classopollis Classopollis USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Concavisporites Concavisporites verrucosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Concavisporites Concavisporites verrucosus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Coniopteris Coniopteris USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian