Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Staplinisporites Staplinisporites caelatus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Staplinisporites Staplinisporites caelatus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Staplinisporites Staplinisporites caelatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Staplinisporites Staplinisporites caminus USSR(Moldavian SSR) Late Kimmeridgian
Staplinisporites Staplinisporites caminus USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Taurocusporites Taurocusporites reduncus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Taurocusporites Taurocusporites reduncus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Taurocusporites Taurocusporites segmentatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Taurocusporites Taurocusporites segmentatus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites apiverrucatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites apiverrucatus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites hannonicus USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites hannonicus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites punctatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Trilobosporites Trilobosporites punctatus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Tithonian
Trilobosporites Trilobosporites trioreticulosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites trioreticulosus USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian Barremian