Author:
Aleksandrova,L.V.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Aleksandrova,L.V. (1979) Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. Novosibirsk.(Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia) Vol. 396 P. 99- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cedrus Cedrus USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Cedrus Cedrus USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Cedrus Cedrus USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Cedrus Cedrus sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Celtis Celtis USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Celtis Celtis sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Clethraceae Clethraceae USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Compositae Compositae USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Comptonia Comptonia USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Comptonia Comptonia sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Comptonia Comptonia sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Corylopsis Corylopsis compacta USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Corylopsis Corylopsis crassa USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Corylopsis Corylopsis crassa USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Corylus Corylus USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene