Author:
Aleksandrova,L.V.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Aleksandrova,L.V. (1979) Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. Novosibirsk.(Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia) Vol. 396 P. 99- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Carya Carya sp USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Carya Carya sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carya Carya sp USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Carya Carya spackmania USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Castanea Castanea castanopsis USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Castanea Castanea crenaeformis USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Tomskaya Oblast) Eocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Castanopsis Castanopsis pseudocingulum USSR(Tomskaya Oblast) Eocene
Castanopsis Castanopsis pseudocingulum USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Castanopsis Castanopsis pseudocingulum USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Castanopsis Castanopsis sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Castanopsis Castanopsis sp USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Casuarinidites Casuarinidites cainozoicus USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Casuarinidites Casuarinidites stelmakae USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Cedrus Cedrus USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene