Author:
Aleksandrova,L.V.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Aleksandrova,L.V. (1979) Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. Novosibirsk.(Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia) Vol. 396 P. 99- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ulmus Ulmus USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Ulmus Ulmus USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Ulmus Ulmus crassa USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Ulmus Ulmus crassa USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Ulmus Ulmus sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Ulmus Ulmus sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Ulmus Ulmus sp USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Umbelliferae Umbelliferae USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Zelkova Zelkova sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian