Author:
Aleksandrova,L.V.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Aleksandrova,L.V. (1979) Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. Novosibirsk.(Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia) Vol. 396 P. 99- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betula Betula gracilis USSR(Tomskaya Oblast) Early Oligocene Early Miocene
Betula Betula sp USSR(Tomskaya Oblast) Middle Oligocene Early Miocene
Betula Betula trigonia USSR(Tomskaya Oblast) Middle Oligocene Early Miocene
Bryales Bryales USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carpinus Carpinus USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Carpinus Carpinus duinensiformis USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Carpinus Carpinus duinensiformis USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Carpinus Carpinus perfectus USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carpinus Carpinus sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carya Carya USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Carya Carya USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Carya Carya USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Carya Carya exilis USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carya Carya glabraeformis USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Carya Carya ordinaria USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Carya Carya sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene