Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1951
Title:
Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay.
Foreign title:
Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1951) Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay. [ Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya. ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1951 P. 61- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Entylissa Entylissa USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Diptycha Diptycha USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Dolichotrilistrium Dolichotrilistrium USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Marattiaceae Marattiaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Periplecotriletes Periplecotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Lophotriletes Lophotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Picea Picea USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Pinus Pinus sp USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Azonaletes Azonaletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Salix Salix USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene