Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1951
Title:
Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay.
Foreign title:
Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1951) Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay. [ Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya. ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1951 P. 61- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Azonaletes Azonaletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Betula Betula sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carpinus Carpinus USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carya Carya sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Castanea Castanea USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Cedrus Cedrus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Coniferae Coniferae sp USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Corylus Corylus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Cycadophyta Cycadophyta sp USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Diptycha Diptycha USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Dolichotrilistrium Dolichotrilistrium USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Entylissa Entylissa USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Fagus Fagus USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene