Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1951
Title:
Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay.
Foreign title:
Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1951) Micropaleobotanical remains in Mesozoic and Cenozoic deposits of Turgay. [ Mikropaleobotanicheskiye Ostatki v Mezozoyskikh i Kaynozoyskikh otlozheniyakh Turgaya. ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1951 P. 61- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ilex Ilex sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Juglans Juglans sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Lophotriletes Lophotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Magnolia Magnolia USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Marattiaceae Marattiaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Periplecotriletes Periplecotriletes USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Picea Picea USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Pinus Pinus sp USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Pinus Pinus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Podocarpaceae Podocarpaceae sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Kazakh SSR) Jurassic
Polypodiaceae Polypodiaceae sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Psophosphaera Psophosphaera sp USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic