Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Rhus Rhus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rhus Rhus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rhus Rhus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rosaceae Rosaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rosaceae Rosaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rubiaceae Rubiaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rubiaceae Rubiaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rutaceae Rutaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rutaceae Rutaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Salicaceae Salicaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Salicaceae Salicaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Salix Salix sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Salix Salix sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sapindaceae Sapindaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sapindaceae Sapindaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sapotaceae Sapotaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sapotaceae Sapotaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene