Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Platycarya Platycarya sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Polygonaceae Polygonaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Polygonaceae Polygonaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Pterocarya Pterocarya sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Pterocarya Pterocarya sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Quercus Quercus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Quercus Quercus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Ranunculaceae Ranunculaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Ranunculaceae Ranunculaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rhamnaceae Rhamnaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Rhamnaceae Rhamnaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rhus Rhus USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene