Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Myrtaceae Myrtaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Nyssaceae Nyssaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Nyssaceae Nyssaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Nyssaceae Nyssaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Oleaceae Oleaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Oleaceae Oleaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Ophioglossaceae Ophioglossaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Ophioglossaceae Ophioglossaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Palmae Palmae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Palmae Palmae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Picea Picea sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Picea Picea sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Pinus Pinus diploxylon USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Platycarya Platycarya sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene