Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Magnolia Magnolia sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Menispermaceae Menispermaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Menispermaceae Menispermaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Moraceae Moraceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Moraceae Moraceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Myrica Myrica sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Myrica Myrica sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Myricaceae Myricaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Myricaceae Myricaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Myriophyllum Myriophyllum USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Myriophyllum Myriophyllum USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Myrsinaceae Myrsinaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Myrsinaceae Myrsinaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Myrtaceae Myrtaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene
Myrtaceae Myrtaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene