Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Juglandaceae Juglandaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Juglans Juglans sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Juglans Juglans sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Keteleeria Keteleeria sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Keteleeria Keteleeria sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Labiatae Labiatae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Labiatae Labiatae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Lauraceae Lauraceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Lauraceae Lauraceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Leguminosae Leguminosae USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene
Leguminosae Leguminosae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Leguminosae Leguminosae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Loranthaceae Loranthaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Loranthaceae Loranthaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Magnolia Magnolia USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Magnolia Magnolia USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Magnolia Magnolia sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene