Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Tiliaceae Tiliaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Tiliaceae Tiliaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Tiliaceae Tiliaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Typhaceae Typhaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Typhaceae Typhaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Ulmaceae Ulmaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Ulmaceae Ulmaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Umbelliferae Umbelliferae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Umbelliferae Umbelliferae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Urticaceae Urticaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Urticaceae Urticaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Viburnum Viburnum sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Viburnum Viburnum sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Woodsia Woodsia USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene