Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sciadopitys Sciadopitys sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sciadopitys Sciadopitys sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sequoia Sequoia USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sequoia Sequoia USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sparganiaceae Sparganiaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sparganiaceae Sparganiaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sparganiaceae Sparganiaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sphagnales Sphagnales USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sphagnales Sphagnales USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sterculiaceae Sterculiaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Sterculiaceae Sterculiaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Theaceae Theaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Theaceae Theaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene