Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Voevodova,E.M.;Gromova,N.S.;Martynovoi,Z.M.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Khaikinoi,S.L.;Chlonova,A.F.;Edelshteyn,L.I.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 548- 555
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betulaceae Betulaceae USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Urals) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Burseraceae Burseraceae USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Urals) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Buxaceae Buxaceae USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous