Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Voevodova,E.M.;Gromova,N.S.;Martynovoi,Z.M.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Khaikinoi,S.L.;Chlonova,A.F.;Edelshteyn,L.I.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plants pollen of Late Cretaceous deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii,Pyl'tsa Kotorykh Byla v verkhnemelovykh otlozheniyaka Nekotorykh Raionov Sssr(In-Atlas Nerkhne Melovykh Paleotsenovykh i eotsenovykh sporo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Raionov Sssr) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 548- 555
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betula Betula mollis USSR(Urals) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Kamchatka Oblast) Late Cretaceous
Betula Betula mollis USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Urals) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Magadan Oblast) Late Cretaceous
Betula Betula sp USSR(Primorsk Kray) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Urals) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Ivanov) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Novosibirskaya) Late Cretaceous
Betulaceae Betulaceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous