Author:
Voskresenskii,S.S.;Kolosova,G.N.;Polosukhina,Z.M.;Postolenko,G.A.
Year:
1973
Title:
Paleogeographical conditions of sediments accumulations of the Seymchand-Buyundinskaya Depression of the Neogene and Quaternary Period. (Contributions to the treatment of one of the Base Station cross-section in the northeast of the USSR)
Foreign title:
Paleogeografiya Seimchano-Buyundinskoi Vpadiny v Neogene i Chetvertichnom Pepiode(K Traktovke Odnogo iz Opornykh Razrezov na Severo-Vostoke Ussr)
Reference:
Voskresenskii,S.S. et al. (1973) Paleogeographical conditions of sediments accumulations of the Seymchand-Buyundinskaya Depression of the Neogene and Quaternary Period. (Contributions to the treatment of one of the Base Station cross-section in the northeast of the USSR) [ Paleogeografiya Seimchano-Buyundinskoi Vpadiny v Neogene i Chetvertichnom Pepiode(K Traktovke Odnogo iz Opornykh Razrezov na Severo-Vostoke Ussr) ] Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 4, Geologiya. Moscow. Vol. 5 P. 53- 63
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Tsuga Tsuga USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Abies Abies USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Picea Picea omorica USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Picea Picea eupicea USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Picea Picea USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Pinus Pinus diploxylon USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Pinus Pinus USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Larix Larix USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Betula Betula alba USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Betula Betula costata USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Betula Betula USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Betula Betula fruticosae USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene Middle Pleistocene
Betula Betula nanae USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Betula Betula middendorfii USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene
Betula Betula exilis USSR(Magadan Oblast) Late Pliocene