Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Dipteris Dipteris sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Encephalartos Encephalartos cycadiformis USSR(Urals) Aptian Albian
Equisetum Equisetum sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Ericaceae Ericaceae sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Ericaceae Ericaceae sp USSR(Urals) Aptian Albian
Ericaceae Ericaceae sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Euphorbiaceae Euphorbiaceae USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Evonymus Evonymus sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Evonymus Evonymus toguskenensis USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Frenella Frenella minor USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo mutabila USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo parva USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo parva USSR(Urals) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian