Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cibotium Cibotium sp USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Cibotium Cibotium sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cibotium Cibotium sp USSR(Urals) Aptian Albian
Cibotium Cibotium sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Coniferales Coniferales USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris aspera USSR(Urals) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris divaricata USSR(Urals) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris hymenophylloides USSR(Urals) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris jurassica USSR(Urals) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris notabilis USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris notabilis USSR(Urals) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris triquetra USSR(Urals) Aptian Albian
Cornus Cornus sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cupressus Cupressus pallens USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cyathea Cyathea sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian