Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus piceiformis USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus radiostriata USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp.1 sp. nov. USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus sp.2 sp. nov. USSR(Urals) Aptian Albian
Celastrus Celastrus sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cheiropleuria Cheiropleuria bicuspis USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cheiropleuria Cheiropleuria bicuspis USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Chomotriletes Chomotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cibotium Cibotium corniculatum USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian