Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cedrus Cedrus crispa USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus crispa USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus cristata USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Cedrus Cedrus cristata USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus cristata USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus laxireticulata USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus leptoderma USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus leptoderma USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus libaniformis USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus media USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus minuta USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus obscura USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Urals) Aptian Albian
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian