Author:
Garetsky,R.G.
Year:
1959
Title:
Jurassic, Jurassic-Triassic and Paleozoic deposits within the Tchushkakul Anticline to the south of Mugodzahr.
Foreign title:
Yurskie,Yursko-Triasovye i Paleozoiskie otlozheni Ya Chushkakulskoi Antiklinal k Yugy Ot Mugodzhar
Reference:
Garetsky,R.G. (1959) Jurassic, Jurassic-Triassic and Paleozoic deposits within the Tchushkakul Anticline to the south of Mugodzahr. [ Yurskie,Yursko-Triasovye i Paleozoiskie otlozheni Ya Chushkakulskoi Antiklinal k Yugy Ot Mugodzhar ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 34 # 5 P. 103- 116
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Triassic Late Triassic
Lygodium Lygodium sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Matonia Matonia sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Ophioglossum Ophioglossum USSR(Kazakh SSR) Middle Triassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda intermedia USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda jurassica USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Late Jurassic
Osmunda Osmunda triassica USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae sp USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Phlebopteris Phlebopteris muensteri USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Phlebopteris Phlebopteris sp USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Late Jurassic
Picea Picea USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Pinus Pinus diploxylon USSR(Kazakh SSR) Middle Triassic Late Triassic
Pinus Pinus haploxylon USSR(Kazakh SSR) Middle Triassic Late Triassic
Pinus Pinus sp USSR(Kazakh SSR) Middle Triassic Late Triassic
Podocarpus Podocarpus USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Early Jurassic
Podozamites Podozamites USSR(Kazakh SSR) Late Triassic Late Jurassic