Author:
Laukhin,S.A.;Fradkina,A.F.
Year:
1985
Title:
Paleogene stratigraphy on the Lower Reaches of Kolyma River on the palynological data
Foreign title:
Stratigrafiya Paleogena Nizovii Kolymy po palinologicheskim dannym
Reference:
Laukhin,S.A. et al. (1985) Paleogene stratigraphy on the Lower Reaches of Kolyma River on the palynological data [ Stratigrafiya Paleogena Nizovii Kolymy po palinologicheskim dannym ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1985 # 10 P. 94- 102
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Tsuga Tsuga USSR(Yakut ASSR) Early Paleocene Oligocene
Tsuga Tsuga canadensis USSR(Yakut ASSR) Late Eocene Oligocene
Tsuga Tsuga crispa USSR(Yakut ASSR) Late Eocene Oligocene
Tsuga Tsuga diversifolia USSR(Yakut ASSR) Late Oligocene
Ulmoideipites Ulmoideipites USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Ulmoideipites Ulmoideipites krempii USSR(Yakut ASSR) Early Paleocene Early Oligocene
Ulmoideipites Ulmoideipites planeraeformis USSR(Yakut ASSR) Early Paleocene Early Oligocene
Ulmoideipites Ulmoideipites verrucatus USSR(Yakut ASSR) Early Paleocene
Ulmus Ulmus USSR(Yakut ASSR) Late Oligocene
Zlivisporis Zlivisporis USSR(Yakut ASSR) Late Oligocene
Zlivisporis Zlivisporis major USSR(Yakut ASSR) Late Eocene Oligocene