Author:
Prokopchuk,B.I.;Pakhov,M.M.;Shofman,I.L.;Levin,V.I.;Metelkina,M.P.
Year:
1984
Title:
On the age of Karst fill in Neogene deposits of the northern Siberian Platform
Foreign title:
O vozraste Vypolnyayaushchikh Karst Neogenovykh Otozhenii Severa Sibirskoi Platformy
Reference:
Prokopchuk,B.I. et al. (1984) On the age of Karst fill in Neogene deposits of the northern Siberian Platform [ O vozraste Vypolnyayaushchikh Karst Neogenovykh Otozhenii Severa Sibirskoi Platformy ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 276 # 4 P. 930- 934
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betula Betula alba USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Betula Betula costata USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Alnaster Alnaster USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Pinus Pinus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Larix Larix USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Salix Salix USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Picea Picea USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Juniperus Juniperus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Ulmus Ulmus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Carpinus Carpinus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Corylus Corylus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Juglans Juglans USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Tilia Tilia USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Carya Carya USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene
Platanus Platanus USSR(Yakut ASSR) Early Pliocene