Author:
Klimko,S.A.;Ivanova,E.A.;Voitsel,Z.A.;Markova,L.G.
Year:
1957
Title:
Middle Jurassic. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Srednya Yura. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Klimko,S.A. et al. (1957) Middle Jurassic. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Srednya Yura. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 16- 17
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lycopodium Lycopodium tener USSR(WSL) Middle Jurassic
Selaginella Selaginella perfecta USSR(WSL) Middle Jurassic
Selaginella Selaginella media USSR(WSL) Middle Jurassic
Hymenophyllum Hymenophyllum sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(WSL) Middle Jurassic
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Adiantum Adiantum sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Gleichenia Gleichenia sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Chomotriletes Chomotriletes anagrammensis USSR(WSL) Middle Jurassic
Lophotriletes Lophotriletes sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Lophotriletes Lophotriletes sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmunda Osmunda bulbosa USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Middle Jurassic