Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Salix Salix USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Zelkova Zelkova USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Symplocos Symplocos USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Platanus Platanus USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Eleagnus Eleagnus USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Diervilla Diervilla USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Nuphar Nuphar USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Nymphaea Nymphaea USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Trapa Trapa USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Santalaceae Santalaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Iridaceae Iridaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Rosaceae Rosaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Polygonum Polygonum USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Tricolporites Tricolporites erdtmanii USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Quercus Quercus gracilis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Juglans Juglans polyporata USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Juglans Juglans nigripites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene