Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lycopodium Lycopodium subrotundum USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmunda Osmunda jurassica USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmunda Osmunda sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmundites Osmundites plicatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Cycas Cycas sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites retiformis USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites labrosus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podozamites Podozamites nimius USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podozamites Podozamites cognatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Pagiophyllum Pagiophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Araucariaceae Araucariaceae sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podocarpus Podocarpus arquatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Paleoconiferus Paleoconiferus asaccatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Protoconiferus Protoconiferus sp.H sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger