Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Osmunda Osmunda sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Osmundites Osmundites plicatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Pagiophyllum Pagiophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Paleoconiferus Paleoconiferus asaccatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Paleoconiferus Paleoconiferus sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Paleopicea Paleopicea sp USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Patellina Patellina exilis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Periplecotriletes Periplecotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Picea Picea mesophytica USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Picea Picea singularae USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Picea Picea sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Picea Picea sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Picea Picea sp.D sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Piceites Piceites podocarpoides USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Piceites Piceites sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger