Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Equisetum Equisetum sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kazakh SSR) Early Dogger
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Hymenophyllum Hymenophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Leiotriletes Leiotriletes romboideus USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Dogger
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Late Dogger
Leiotrilites Leiotrilites virgatus USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Early Dogger
Lycopodium Lycopodium subrotundum USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Marattiaceae Marattiaceae USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Osmunda Osmunda jurassica USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic